fbpx

„Народните будители и аз“-XII-то издание 2021/2022

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ

300 години от рождението на Паисий Хилендарски- български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“, пръв идеолог на Българското национално възраждане /1722 – 1773/

200 години от рождението на  Добри Чинтулов – български поет, композитор, педагог и културно-просветен деец, бард на националното ни възраждане /1822-1886/

185 години от рождението на  Васил Левски – български национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация /1837-1873/

174 години от рождението на  Христо Ботев – гениален   български поет и революционер /1848-1876/

Организатори: Ротари клубовете: „Пловдив – Пълдин“,  „Пловдив – Филипопол“, „Пловдив“, „Пловдив-Интернешънъл”„Пазарджик – Бесапара“, „Пазарджик“,” Зонта клуб “Пловдив”, Община Пловдив, Министерство  на образованието и науката, Общински комитет „Васил Левски“- гр.Пловдив, Общонародна фондация „Христо Ботьов“, ПУ “Паисий Хилендарски”, Регионален исторически музей-Пловдив, Съюз на българските учители, Регионалните управления на образованието, Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”-Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр.Г.Данов”-Пловдив, Асоциация на учителите-пенсионери „Найден Геров”-Пловдив, Общински читалищен съюз Пловдив.,  Комитет „Родолюбие” и Движение за култура, изкуство, образование и наука „Родова памет” .

Право на участие: всички ученици от 5 до 11 клас,разпределени в две възрастови групи: 5 7 клас и 8 11 клас.

Участието в конкурса е индивидуално.

Цели  – Насърчаване на вътрешната потребност за творческа и индивидуална изява на учениците чрез възкресяването на спомена за най – високите върхове на националния ни дух.

В големия тринадесетвековен свят на България, населен с мъртви и живи, в необятния свят на робство и победи, на страдания и тържества, това са върховете на нейната бунтовна неукротимост и устрем към свободата. Със средствата на художественото слово и изобразителното изкуство участниците в конкурса трябва да изразят своята представа     и

отношение към бунтовните дела, думи и патос на героите, участвали в освобождението на България от петвековното турско робство.

Изисквания към творбите

Всеки участник има право да се включи в конкурса с творба/и   във всяка една от следните форми на изява:

За възрастова група 5 – 7 клас:

・Рецитация на лирическа творба

Стихотворение

Разказ

Рисунка

Мултимедийна презентация

За възрастова група 8 – 11 клас:

Рецитация на лирическа творба

・Стихотворение

・Разказ

Есе

Рисунка

Мултимедийна презентация

Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници (1800 удара без интервалите) в два екземпляра, без имената на авторите) .

Рисунката да е с максимален формат 35/50 см, като участниците могат да използват свободно избрана техника и материали (акварел, графика, колаж, темперни бои, молив, флумастер,пастели). Рисунката да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

Пратката с творбите трябва да съдържа две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Критерии за оценка

Оригиналност на идеята, претворяваща темата.

Нестандартна гледна точка към величавите събития и личности , към заветите и вдъхновяващия пример, които ни оставят.

Адекватна интерпретация на избраната тема.

Проява на богата езикова и литературна култура, на интелектуален потенциал и хуманитарна образованост в създадените писмени творби.

Съобразяване на рисунката с посочения формат.

Високо качество в техническо отношение.

Конкурсните работи, които не отговарят на условията по регламента, не се допускат до журиране.

Организация на конкурса

・Творбите за участие в конкурса и по четирите теми  ще се приемат: 

        до 18 март 2022 г. (петък), лично или по пощата

・Резултатите от конкурса и по четирите теми, ще бъдат обявени

       на 29  април 2022 г. (петък) в гр.Пловдив

Ще бъдат присъдени съответно I-ва, II-ра и III-та награди (предметни награди), грамоти за всяка форма на изява, за всяка възрастова група, по отделно

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на будителите / www.narodnitebuditeli.com / на 29 април 2022 г. (петък) .

Теми на конкурса:

300 години от рождението на Паисий Хилендарски- български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“, пръв идеолог на Българското национално възраждане /1722 – 1773/

200 години от рождението на Добри Чинтулов – български поет, композитор, педагог и културно-просветен деец, бард на националното ни възраждане /1822-1886/

185 години от рождението на  Васил Левски – български национален герой, идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация /1837-1873/

174 години от рождението на  Христо Ботев – гениален   български поет и революционер /1848-1876/

ЗАБЕЛЕЖКА: Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел популяризиране и презентиране на конкурса и проекта „Народните будители и Аз“.