fbpx

Информация за обучение в България – студенти и докторанти

Във връзка с началото на кандидат-студентската кампания за учебната 2023/2024 година започваме серия от публикации, с които да помогнем на нашите сънародници в чужбина в процеса за кандидатстване във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година.

Информацията за местата за редовна форма на обучение по специалности от акредитираните професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователно-квалификационни степени и съобразно акредитираните докторски програми от акредитираните професионални направления и по държавни висши училища в България е достъпна на адрес: https://rsvu.mon.bg.

Пробни тестове (общообразователни и специализирани) за кандидат-студенти от българска народност, живеещи извън Република България съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2022 – 2023 година

Български език, литература и история на България (публ. 23.06.2022 г.)

Биология (публ. 23.06.2022 г.)

Химия (публ. 23.06.2022 г.)

Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти

Нормативни и административни актове

Програми за конкурсни изпити

Програма за общообразователен изпит по български език, литература и история на България (публ. 07.06.2021 г.)

Програма за специализиран изпит по биология и химия (публ. 07.06.2021 г.)


Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет 
РМС – Решение на Министерския съвет 
ВУ – Висше училище 
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието 
НАЦИД – Национален център за информация и документация 
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование 
ОКС – образователно-квалификационна степен 
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити 
БЕЛ – Български език и литература 
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 3. ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
 4. ВВВУ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна  
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София 
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София 
 9. ИУ Вн – Икономически университет – Варна 
 10. ЛТУ – Лесотехнически университет – София 
 11. МУ Пл – Медицински университет – Плевен 
 12. МУ Пд  -Медицински университет – Пловдив 
 13. МУ Сф – Медицински университет – София 
 14. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
 15. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София 
 16. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София 
 17. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София 
 18. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София 
 19. НХА – Национална художествена академия – София 
 20. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян 
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 24. РУ Рз – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград 
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов 
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна 
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово 
 29. ТУ Сф – Технически университет – София 
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал Пловдив 
 31. ТУ Сл – Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен 
 32. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора 
 33. ТрУ Хс – Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
 35. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София 
 36. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 
 37. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София 
 38. УХТ – Университет по хранителни технологии – Пловдив 
 39. ХТМУ – Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
 40. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 
 41. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград